Governors

All Saints Church of England Primary School Governors

Governor Attendance 2016- 2017

Full Governing Body

FullGoverningBody
FullGoverningBody
SFJYJDNLMRDRAMMCAGLEHD
22/9/16YYYYY
30/11/16YYYYYYY
31/01/17YYYYYYY
26/4/17YYYYYYYYYY
4/7/17YYYYYYYY

Education Committee

EducationCommittee
EducationCommittee
NLMRLEHD
2/11/16YY
23/2/17YY
15/6/17YYYY

Welfare Committee

WelfareCommittee
WelfareCommittee
SFJYJDDRAG
17/10/16YY
26/1/17YYYY
15/5/17YYYY

Business Committee

BusinessCommittee
BusinessCommittee
SFAMMH
12/9/16YYY
16/1/17YYY
24/3/17YY

Pay and Appraisal

Pay and AppraisalCommittee
Pay and AppraisalCommittee
SFJYAM
3/10/17YYY